La vortlista paøo

Per æi tiu paøo oni povas aldoni vortojn al la vortlisto uzata de Supersigno.

Supersigno uzas æi tiun vortliston por kontroli teksto kaj diveni la E-litera konvencio uzata de la aýtoro de la teksto.

Øi havas kelkajn æefajn areojn.

Nova vorto

Oni tajpas vorto en la supra kadro.

Dum la tajpado, Supersigno analizas la vorton, kaj montras liston de eblaj interpretoj de la vortelementoj en la vorto.

Se Supersigno ne konas la vorton, oni povas aldoni øin, per alklaki la butonon Aldonu (je la subo de la kadro Nova vorto).

Kontrolmarki la kadron Nenio sufikso, se la nova vorto ne devas havi norman sufikson.

Vortlisto

Æi tiu listo montras vortojn apud la Nova vorto en la vortlisto.

Se oni alklakis vorton en la listo, la Supersigno kopias øin al la nova vorto kadro.

Oni forstrekas vortojn de la listo per la butono Forstreku.

Oni restaýras la vortlisto al la originala stato per la butono Režarøu vortliston

Ortografioj elektoj

Oni povas regi la kontroladan proceson per kontrolmarko en æi tiuj kadroj.

Ignoru majusklajn vortojn Se la vorto kontrolita enhavas nur majusklajn literojn, Supersigno ne kontrolas øin per vortlisto.

 

Ignoru vortojn numerojn Se la vorto kontrolita enhavas numerojn, Supersigno ne kontrolas øin per vortlisto.