La klavara paøo

Per æi tiu paøo oni povas ŝanøi kiel Supersigno interpretas premojn de klavoj.

Øi havas kelkajn æefajn areojn.

La kadro Aktivigu Esperantan klavaron

Se vi kontrolmarkis æi tiun kadron, la Esperanta klavaro funkcias.

La klavara metodo areo

Supersigno povas interpreti viajn klavaj premoj per metodo kiu uzas mortklavoj.

Mortklavo estas klavo ke, kiam presita, ŝajnas havi ne reago.

Supersigno havas 5 mortklavaj elektoj;

Antaýanta Oni devas tajpi mortklavo antaý baza litero.

ekz. ~ kaj poste C . (La litero Æ rezultigas)  

Sekvanta Oni devas tajpi mortklavo post baza litero.

ekz. g kaj poste ~ . (La litero ø rezultigas) 

Neniu  Oni ne deziras mortklavoj.

ekz. g kaj poste ~ . (La literoj g~ rezultigas) 

Zamenhofa metodo Oni devas tajpi h post baza litero.

ekz. s kaj poste h . (La litero ŝ rezultigas) 

La kadro Mortklavoj

Æi tie, oni entajpas literojn, aý simbolojn, de la mortklavoj.

Fulmoklavoj

Æi tie, oni entajpas literojn, aý simbolojn, por specialaj funkciojn.

Se vi tajpas unu el la literojn, aý simbolojn, kun la Alt klavon, unu el la sekvajn funkciojn estas farata.

Montru klavaran paøon La Supersigno programa kadro aperas kaj la klavara paøo estas montrata.

 

Montru utilaĵan paøon La Supersigno programa kadro aperas kaj la utilaĵa paøo estas montrata.

 

Aýtomata kontrolado Supersigno legas tekston de la eltondujo, kontrolas øin, kaj metas la kontrolitan tekston en la eltontondujon.

 

Anstataýanta klavoj

Se oni havas neoftuzantajn klavojn sur via klavaron, oni povas elekti Esperantajn literojn produktas anstataý la kutimaj literoj por tiuj klavoj.

ekz. La Angla klavaro enhavas la literklavon W. Æi tiu litero ne estas bezonata de Esperanto, do oni povas elekti ke Ý produktas anstataýe.

Vi elektas anstataýantan literon per tajpi øin en la kadron super la taýga Esperanta litero.

Por uzi æi tiun funkcion oni devas kontrolmarki la kadron, Ankaý uzu anstataýantajn literojn.

Provada kadro

Oni tajpas en æi tiun kadron por provi la kombinado de elektoj.