La TT tiparoj paøo

Per æi tiu paøo, vi povas aldoni E-literojn al viaj TT tiparoj.

Æi tiu paøo enhavas du æefajn areojn. La unua areo estas la tipara listo kaj la alia esta tipara detala kadro.

La tipara listo

Tiu æi listo montras æiujn TT tiparojn jam instalitajn en la komputilo. La listo konsistas el tiparoj kaj grupoj de tiparoj. Krom de la Æiuj grupo, la grupoj rilatas al familioj de tiparoj. Vi povas elekti aý grupon aý tiparon solan por žanøado.

Tiuj tiparoj (aý grupoj) markitaj per stelo, enhavas Esperantajn literojn.

La lista parto de la paøo ankaý havas du butonojn sube ;

esptt Se vi alklakas æi tiun butonon, Supersigno konservas žanøojn al la elektita tiparo.

 

malfaru Vi povas malfari viajn žanøojn per alklako de æi tiu butono. 

La tipara detala kadro

Æi tiu kadro montras al vi, la detaloj de la tiparo kiun vi elektis, per la tipara listo.

Vi ankaý povas žanøi la supersignojn de tiparoj kiuj estas markita kiel E-tiparoj.
(E-tiparo havas verdan stelan apud ilin en la tipara listo).

La partoj de la detala kadro estas;

Konservu estantajn Esperantajn literojn Se vi kontrolmarkis æi tiun kadron, kaj la tiparo jam enhavas E-literojn (ekz. Unikodo), Supersigno ne konstruos novajn literojn.

Anstataýe, Supersigno uzas la ekzistantajn literojn.

 

normelek Se vi alklakas æi tiun butonon, Supersigno žanøos la elektojn al iu antaýdivenaj valoroj.

 

esplit Se vi alklakas unu el ili, Supersigno montras la elektojn rilatajn al tiu litero por la elektita tiparo.

 

Forigu punkto de j Se vi kontrolmarkis æi tiun kadron, Supersigno klopodas forstreki la punkton super la j antaý øi aldonas la Esperantan supersignon.

 

Tipo de supersigno  Supersigno havas tri metodojn por aldoni supersignon al la e-literojn;

Aýtomata : Supersigno seræas taýgan simbolon en la tiparo. Se Supersigno ne trovas taýgan simbolon, øi kreas øin mem.

Cirkumfleksa : Supersigno seræas cirkumflekson en la tiparo. Se Supersigno ne trovas taýgan simbolon, øi kreas øin mem.

Konstruita : Supersigno kreas taýgan simbolon por supersigno por la tiparo.

 

x-skalo, y-skalo, oblikveco Se oni elektas Konstruitan simbolon por la supersigno, æi tiuj kadroj regas la grandeco kaj formo de la simbolon.

 

Litera bildo Tiu kadro montras bildon de la elektita (per litera butono), litero.

Per la du rulumskalo, oni povas žanøi la distancon inter la bazlitero kaj la supersigno.