Kiel kontakti la programistojn de Supersigno

Supersigno estas produkta¼o de Aýstralio. Øi estis planita kaj plejparte programita sur trajnoj veturantaj inter Sidnejo kaj la Blua Montaro.

La programistoj estas kontaktebla;

Mark and Jeff Hayward

21 The Valley Rd

Valley Heights NSW 2000

Australia

Per e-poşto: blinky@pnc.com.au

Pri terminologiaj demandoj kontaktu:

Brian Currie

14 First Street

Blackheath NSW 2785

Aýstralio

Per e-poşto: brianc@acslink.net.au

Bonvolu plenumi vian devon kaj sendu al ni e-poştan mesaøon aý poştkarton!!!

Nur per viaj komentoj (favoraj aý ne) ni povos plibonigi æi tiun produkton.