Glosaro

Pri komunuzaj terminoj ni uzis PIVn. Por øeneralaj komputikaj terminoj vidu Pokrovskij. Pri terminoj specialaj al Vindozo kaj similaj grafikaj prezentprogramoj respondecas la aýtoroj mem.

Defaýlto Aranøo aý aro de elektoj implicite uzata, se alia ne estas specifita.

 

Dosierujo En hierarkia dosieraro, pseýdodosiero kiu kvazaý enhavas aron de aliaj dosieroj.

 

Tiparo Aro de signoj laý komuna stilo de aspekto.

 

Signo Litero aý simbolo.

 

Kadro En hierarkia dosieraro, pseýdodosiero kiu kvazaý enhavas aron de aliaj dosieroj.

 

Kursoro Indikilo sur ekrano, kiu montras la lokon kie tajpitaj signoj aperos.

 

Mortklavo Klavo kiu, kiam premita, žajne ne faras ion, sed influas la aspekton de poste tajpita litero.

 

Musklaki Premi kaj malpremi la maldekstran klavon de muso.

 

Mustreni Treni objekton sur la ekrano al alia loko per la sekvantaj agoj:

1. Loku la montrilon de la muso sur la dezirata objekto.

2. Premu la maldekstran klavon de la muso.

3. Per la muso, movu la objekton al la dezirata loko.

4. Malpremu la maldekstran klavon de la muso.

 

Tajpi Premi kaj malpremi sinsekvon de klavoj.

 

Viruso Sinsekvo de komandoj malice enmetitaj en programo, kiu disvastigas la viruson al aliaj programoj kaj ofte faras aliajn øenantajn agojn. 

Referencoj:

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV): Eldonis SAT, Parizo 1981

Komputika Leksikono: Sergio Pokrovskij. Eldonis presejo Sezonoj, Jekaterinburg 1995.