La vortkontrola dialogo

Dum vortkontrolado, tiu æi dialogo eble aperas.

Tiu æi dialogo aperas kiam Supersigno trovis nepravan vorton.

Tiu dialogo havas kelkajn areojn ;

Nekonata vorto

Æiu kadro montras la vorton nekonatan de Supersigno. (laý øia vortlisto)

Oni haltas la vortkontroladon per la butono Lasu kontroladon

Žanøu vorton

Æi tiu kadro montras similaformajn vortojn.

Oni specifas anstataýan vorton per alklaki la vorton en la listo (Ebloj) aý tajpi øin en la kadron Al:

Nova vorto

Se la vorto trafita estas ja prava oni povas aldoni øin al la vortlisto per alklaki la butono Aldonu.

Kontrolmarki la kadron Nenio sufikso, antaýe, se la nova vorto ne devas havi norman sufikson.

Ignoru vorto

Se la vorto trafita ne estas prava sed oni ankoraý volas øin en la teksto, oni povas konservi øin nežanøatan per...

Ignoru Supersigno ignoras æi tiun okazon de la vorto kaj daýras la kontrolado.

 

Ignoru æiujn Supersigno ignoras æi tiun okazon de la vorto kaj daýras la kontrolado. Se la vorto estas trafita poste, øi estas tiam ignorita. 

La aliaj kadroj estas..

Ignoru majusklajn vortojn Supersigno, poste, ignoras æiujn vortojn kiujn havas nur majusklaj literoj en øi.

 

Ignoru vortojn numerojn Supersigno, poste, ignoras æiujn vortojn kiujn havas numerojn en øi. 

Æirkaýteksta kadro

Æi tiu kadro montras la tekston starantan antaý, kaj malantaý, la trafita vorto.